Totalitarna Europa u bram.

      Brak komentarzy do Totalitarna Europa u bram.

Po cichu, bez wiedzy obywateli Komisja Europejska realizuje strategię, która pozwoli przekształcić Unię Europejską w pierwsze scentralizowane i ponadnarodowe państwo. Tym sposobem przyczyni się do realizacji długofalowej strategii i ambicji neokonserwatystów, strategii mającej na celu geopolityczną hegemonię USA i zaprowadzenie Nowego Porządku Światowego.

Kluczowym elementem tej strategii jest ustanowienie europejskiego ministerstwa finansów, które według, Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska nastąpi w czerwcu 2018r. pod nazwą Europejskiego Funduszu Walutowego (EFW). Będzie to oznaczać, że powstanie jedna instytucja kontrolująca finanse szystkich krajów członkowskich.

Taki plan zawiera w sobie dalsze zwiększenie władzy wielkich banków, które doprowadzi do konsolidacji ich pakietu kontrolnego w polityce Unii Europejskiej. Połączenie tych dwóch czynników jakimi są utworzenie EFW oraz wzrost roli banków będzie oznaczać krok milowy na drodze do dominacji sił mogących rabować już dosłownie wszystko pod jednym ochronnym parasolem Totalitarnego Super Państwa. Mam tu na myśli politykę monetarną poszczególnych państw, wojsko, policję i służby specjalne – wszystko zarządzane przez jeden centralny ośrodek w Brukseli. Prostą konsekwencją takiego rozwiązania będzie objęcie administracyjną kontrolą niemal wszystkich dziedzin życia, które przedtem były domeną poszczególnych państw.
Instytucją, której przypada wiodąca rola w tym przejęciu władzy, jest ulokowany w szwajcarskiej Bazylei Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Ma on globalny zasięg i pełni rolę kanału dla poboru i przepływów ogromnych sum płynnego pieniądza światowego.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych jest pod kontrolą około 8 tysięcy menedżerów funduszy hedgingowych mających zamiar przejęcia rządów nad światem. Większość z nich to wyznawcy Lucyfera działający pod wpływem czegoś, co w innym eseju nazwałem energiami anty życia. Informują oni Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy o tym, jaka będzie podaż pieniądza w danym roku i jakie będą parametry wydatków.

Nastepne w kolejności są banki centralne; Europejski Bank Centralny, Rezerwa Federalna USA, Bank Anglii itp. Za nimi idą rządy i instytucje finansowe każdego kraju. W ten sposób rządy i ministerstwa finansów spadną na dopiero czwartą pozycję w piramidzie władzy, która kontroluje większość naszego codziennego życia. Rząd podobnie jak w wielu innych wypadkach jest w tej sytuacji jedynie podrzędnym realizatorem ambicji wielkich korporacji.

Ustanowienie Europejskiego Ministerstwa Finansów będzie oznaczać, że paneuropejska instytucja pobierająca podatki otrzyma kontrolę nad wszystkimi państwami członkowskimi, przejmując tym samym i tak już osłabioną rolę narodowych ministerstw finansów w administrowaniu gospodarkami suwerennych państw narodowych.

Umiejscowione w Brukseli, będzie ono mieć mozliwość zbierania dodatkowych podatków od obywateli państw członkowskich. To z kolei stanie się kamieniem węgielnym programu unifikacji obronnej – wspólnej armii Unii Europejskiej. Bardzo ważnym elementem tego procesu będzie powołanie armii wschodnioeuropejskiej pod nazwą sił wschodnioeuropejskich. Armia ta będzie współpracować z NATO w przenoszeniu geopolitycznego punktu ciężkości siły i strategii militarnej do najbardziej na wschód wysuniętych części Unii. Kluczowa rola ma tu przypaść Polsce, która właśnie zwiększyła swój budżet wojskowy do 2,5% PKB i odpowiednio stale powiększa liczebność swoich sił zbrojnych.

NATO zatwierdziło to przesunięcie na wschód poprzez utworzenie w Krakowie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Na ceremonii otwarcia Centrum najwyżsi dowódcy wojska polskiego zostali zaproszeni do podpisania Nowego Protokołu Współpracy, w którym Polsce przypadnie rola kraju odpowiedzialnego za wszystkie kwestie dotyczące działań w Rosji i a w nastepnej kolejności w Chinach. Do działań w zakresie szkolenia międzynarodowych szpiegów została także zaproszona Rumunia.
W tym miejscu trzeba na chwilę się zatrzymać, tak aby w całości uchwycić konsekwencje tych posunięć. To co się dokonuje, a czego świadomość mają jedynie nieliczni, oznacza zasadnicze przesunięcie sił wojskowych i geostrategicznych w Europie i poza nią.

W efekcie tego przesunięcia Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy unikną konieczności wykonywania brudnej roboty jaką jest obecnie drażnienie rosyjskiego niedźwiedzia i przekażą ten obowiązek Polsce, której mieszkańcy zostali już całkowicie urobieni pod kątem tego zadania przez niekończący się zalew antyrosyjskiej propagandy.
To kwestia strategii. Dłogofalowym celem jest stworzenie sytuacji, w których będzie można Rosję przedstawić jako agresora, co z kolei da zachodnim dowódcom wojskowym usprawiedliwienie permantnego utrzymywania stanu quasi wojny z Federacją Rosyjską. Celem takiego działania jest rozbicie jedności federacji i rozszerzenie zachodniej hegemonii daleko na wschód, a to jest kluczowym elementem narzucenia Nowego Porządku Światowego.

Obywatele polscy chcąc niechcąc zgodzili się na rolę pionków w tej nowej zimnej wojnie, szczególnie poprzez brak reakcji na propagandę uprawianą przez przejęty przez US/NATO lokalny rząd. Propagandę, która szkaluje Rosję jako „największe zagrożenie dla bezpieczeństwa świata”, podczas gdy w reczywistości nie ma ani jednego dowodu, który by uzasadniał taki argument.

Natomiast największe rzeczywiste zagrożenie dla stabilności świata stanowią inwazje i dziesiątkowanie ludności ponad 30 krajów, jakiego dopuściły się po 2 Wojnie Światowej Stany Zjednoczone i ich sojusznicy.

Jesteśmy świadkami ukrytej gry o bardzo wysoką stawkę. Mówiąc wprost; działania Rosji stanowią największą przeszkodę dla realizacji zachodnich planów utworzenia despotycznego i scentralizowanego reżimu, który sięgałby poza obecne granice EU. Opierałby się on na neoliberalnym konglomeracie banków i kompleksu militarno – przemysłowego, odwalającego w tym podziale ról brudną robotę na lądzie i w powietrzu.

Polska stoi obecnie przed drugim największym kryzysem w dziejach nowej okupacji jakiej doświadczyła po Drugiej Wojnie Światowej. Po raz kolejny jego autorem jest Zachód. Przedtem zachodnia ingerencja polegała na wyprzedaży kluczowych dziedzin przemysłu zagranicznym korporacjom i tym co ja nazywam cocakolonizacją kraju przez interesy USA. Jednak wobec tego przed czym kraj stoi teraz, ten pierwszy kryzys schodzi na drugi plan.

Polacy stoją obecnie wobec rezygnacji ze swojej suwerenności. Jeżeli się na to zgodzą, wtedy staną się pionkami w rękach sił Nowego Światowego Porządku. Zostana podporządkowani reżimowi, którego kwatera główna będzie się mieścić poza granicami własnego kraju, a który z terytoriów Polski i Rumunii zrobi strategiczny użytek, zamieniając je w teatr działań wojennych. W tym samym czasie USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja unikną stania się państwami frontowymi, które w ich zastępstwie będą realizować geopolitycznie motywowaną politykę podżegania do wojny.

Istnieje paląca potrzeba podniesienia naszego głosu przeciw temu rozpaczliwemu aktowi międzynarodowego terroryzmu. Jeżeli zostanie on zrealizowany, wtedy dramatycznie wzrośnie prawdopodobieństwo konfrontacji militarnej na wielką skalę.

Proszę zrozumcie, że to wszystko dokonuje się bez jakiejkolwiek konsultacji czy komunikacji z obywatelami, którzy są na zimno manipulowani, tak aby mogli spełnić rolę mięsa armatniego w interesie sprawującej tyrańską władzę wąskiej grupy.

Czas dany na zajęcie stanowiska nie jest długi i dlatego musimy działać szybko. Należy skontaktować się z lokalnym posłem do Parlamentu Europejskiego i rządać aby blokował prace legislacyjne dotyczące utworzenia Europejskiego Funduszu Monetarnego – Europejskiego Ministerstwa Finansów. Koniecznie należy również dotrzeć do posłów i senatorów i zakomunikować im swoje zdanie na temat wyprzedaży Polski magnatom międzynarodowej finansjery i zachodnim podżegaczom wojennym. Nie ma wątpliwości, że zgrożenie przed jakim stoi obecnie Polska jest niezwykle poważne.

Nota: jestem wdzięczny UK Column (www.uk column.org) za materiały informacyjne, na podstawie których mogłem napisać ten artykuł.
Julian Rose jest pionierem rolnictwa ekologicznego w Wielkiej Brytanii, pisarzem, międzynarodowym aktywistą i przedsiębiorcą społecznym. Jest Przewdoniczącym Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Julian jest także autorem dwóch cieszących się uznaniem pozycji książkowych: W obronie życia i Zmieniając kurs na życie. Aby dowiedzieć się więcej zapraszam do odwiedzenia strony: www.julianrose.info.