KARTA ŚWIADOMEGO WYBORCY

      Brak komentarzy do KARTA ŚWIADOMEGO WYBORCY

Publikujemy tekst KARTY świadomi, iż wielu z poruszonych w nim kwestii prawdopodobnie nie musielibyśmy w ogóle podejmować, gdybyśmy mieli rzeczywisty udział we władzy. Tak jednak nie jest. Zmierzając ku prawdziwej demokracji, pragniemy w tym dokumencie podzielić się naszą troską o przyszłość polskiego społeczeństwa i o przyszłość pokoleń, które przyjdą po nas.

Prolog ? pieśń suwerenności

… Gdyby człowiek tylko chciał, więcej serca w głowie miał.
Gdyby człowiek, gdyby człowiek, gdyby człowiek więcej serca miał.

Czas już na zmianę, więc zmieńmy to sami,
jesteśmy przecież dziewięćdziesięcioma dziewięcioma procentami!
Czas już na zmianę, więc zmieńmy to sami,
jesteśmy przecież dziewięćdziesięcioma dziewięcioma procentami!
Wszystko w naszych rękach, więc zmieńmy to sami,
jesteśmy dziewięćdziesięcioma dziewięcioma procentami!?

(fragment misterium: ?Hieros Gamos czyli Święte Gody?, autor: Wiktor Gołuszko)

Motto:
Kto nie dąży do rzeczy niemożli­wych, nigdy ich nie osiągnie.
(Heraklit z Efezu, filozof grecki)

JESTEM ZA:

1. Natychmiastowym zatrzymaniem procesu niszczenia polskiego rolnictwa poprzez zmianę polityki rolnej w kierunku realnego wspierania rozwoju małych i średnich gospodarstw rolnych oraz dobrego tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, jak to ma miejsce na przykład w Austrii. Małe i średnie rodzinne gospodarstwa rolne zawsze były gwarantem dobrej dla zdrowia żywności, oraz ochrony najważniejszych dla bezpieczeństwa żywnościowego zasobów naturalnych, tj. gleby i bioróżnorodności. Tym samym były one rękojmią ochrony niezależności i wolności kraju. Jeśli ich zabraknie, Polska straci wolność!

Jestem za wprowadzeniem możliwości długoletniego dzierżawienia ziemi rolnej, będącej obecnie w rękach agencji rządowych, przez rolników, którzy chcą wytwarzać żywność metodami ekologicznymi i tradycyjnymi. Dziś zapewni to pracę im, w przyszłości ich dzieciom, a społeczeństwu żywność dobrą dla zdrowia.

2. Powszechnym, szczególnie łatwym na co dzień dostępem do żywności dobrej jakości wytwarzanej przez rolników w gospodarstwie rolnym (np. w domowej kuchni) poprzez realne umożliwienie im sprzedaży tej żywności również w sklepach, restauracjach, szkołach i innych instytucjach. Można to osiągnąć dostosowując istniejące przepisy do możliwości co najmniej pół miliona małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Rolnicy ci mogliby zaopatrywać w żywność dobrej jakości schorowanych Polaków, a jednocześnie godnie zarabiać na życie.

3. Stworzeniem dogodnych warunków dla wszystkich chętnych, umożliwiających im zakładanie i prowadzenie gospodarstw ekologicznych.

4. Bezwarunkowym, ustawowym i/lub konstytucyjnym zakazem upraw i sprzedaży GMO oraz stopniowym (minimum 30% rocznie) wycofywaniem ze sprzedaży i importu pasz z GMO oraz żywności zawierającej GMO, jak również skutecznym wdrażaniem strategii produkcji, upowszechniania i stosowania polskich pasz bez GMO.

5. Ustawowym zakazem stosowania herbicydów zawierających rakotwórczy glifosat oraz maksymalnym ograniczeniem stosowania innej chemii przemysłowej w rolnictwie; jestem za wspieraniem nawożenia organicznego i innych praktyk rewitalizacji gleby.

6. Transformacją systemów opieki socjalnej i ubezpieczeń społecznych tak, by poprzez profilaktykę wzmacniały one ideę samoleczenia i odpowiedzialności za własne zdrowie, zapewniając jednocześnie egzystencjalne minimum dla każdego. Jestem za powszechnym, łatwym dostępem do alternatywnych, naturalnych metod leczenia (w tym – prawem wyboru przez każdego obywatela sposobu leczenia w ramach ubezpieczenia społecznego).

7. Realnym i powszechnym wspieraniem małej skali odnawialnych źródeł energii (OZE) i rozproszonej energetyki lokalnej oraz strategii oszczędzania energii i stopniowej decentralizacji produkcji i dystrybucji energii, aby uwolnić się od korporacyjnego uzależnienia oraz poprawić jakość powietrza, jakim oddychamy.

8. MORATORIUM na technologię 5G i redukcją ekspozycji ludności na sztuczne pola elektromagnetyczne do czasu, aż badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą ponad wszelką wątpliwość, że technologia ta i promieniowanie z urządzeń bezprzewodowej komunikacji jest bezpieczne dla ludzi i środowiska. Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na to promieniowanie, którego nie da się uniknąć. Tysiące niezależnych badań potwierdzają, że promieniowanie to jest wyjątkowo szkodliwe dla ludzi i środowiska!

9. Wspieraniem holistycznego, wszechstronnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie systemów edukacyjnych opartych na odkrywaniu powołania i rozwijaniu twórczej ekspresji każdego człowieka. Jestem za edukacją wolną od przymusu, kar i indoktrynacji, z dużą ilością zajęć/doświadczeń praktycznych, artystycznych, sportowych, jak również wprowadzeniem zajęć z medytacji, która ma dobroczynny wpływ na wszechstronny rozwój człowieka.

10. Referendum (każdorazowo poprzedzonym akcją edukacyjną prowadzoną przez instytucje/organizacje niezależne od rządu, rządowych agentur i korporacji) jako obowiązującym prawnie i głównym narzędziem podejmowania decyzji na poziomie kraju i także lokalnie. To da nam, wyborcom, mocną władzę nad politykami, sędziami, przedsiębiorcami i bankierami poprzez legalne ukierunkowywanie ich dobrych decyzji oraz blokowanie możliwości podejmowania złych decyzji i oszukiwania.

11. Wprowadzeniem obowiązku odpowiedzialności polityków przed wyborcami poprzez prawne ustalenie, że są odwoływani i pociągani w trybie natychmiastowym do odpowiedzialności w sytuacji, gdy nie wywiążą się z deklaracji przedwyborczych/programu danego ugrupowania.Jestem za ordynacją wyborczą, która przywraca obywatelom prawo łatwej rejestracji kandydatów do Sejmu i Senatu oraz umożliwia wybór tych posłów, którzy uzyskali najwięcej głosów w swoich okręgach.

12. Wspieraniem badań naukowych będących podstawą rozwoju technologii (w tym Wolnej Energii) przyjaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu, służących rozwojowi ludzkości (również rozwojowi duchowemu) oraz samopodtrzymującemu się rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Technologii pozwalających wyjść człowiekowi z uzależnienia od materializmu, państwa i wielkiego biznesu.

13. Szeroką promocją i wspieraniem publicznego transportu, aby zmniejszyć ruch samochodowy poprawiając tym samym bezpieczeństwo i jakość powietrza.

14. Dostępnymi dla wszystkich młodych małżeństw mieszkaniami i kredytami mieszkaniowymi.

15. Działaniami eliminującymi korupcję i wprowadzeniem odpowiedzialności materialnej i karnej dla urzędników za ich złe decyzje.

16. Przepisami/ustawami jasnymi, prostymi i krótkimi, których celem będzie ochrona i promocja prawdziwych wartości służących polskiemu Narodowi.

17. Zniesieniem cenzury w mediach oraz promowaniem i wprowadzaniem idei Nowych Mediów, których misją byłoby krzewienie budujących ludzką rodzinę dokonań, najlepszych projektów, osiągnięć i innowacji.

18. Dążeniem do dobrobytu dla wszystkich Polaków poprzez wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego oraz całkowitej transparentności podatkowej (dostępność w sieci sum uzyskanych z podatków i wyszczególnienie, na co dokładnie są przeznaczane).

19. Ustawowym prawem o dobrowolności szczepień, bowiem jeśli jest ryzyko (a ryzyko jest duże), musi być wolność wyboru. To rodzice ponoszą konsekwencje swoich decyzji.

20. Wzmocnieniem niezależności Polski i wolności jej obywateli poprzez m. in.:

a) usunięcie przepisów prawa osłabiających niezależność Polski, np. w tzw. ustawie 1066 o bratniej pomocy (USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej).

b) wprowadzenie przepisów przywracających prawa obywateli – np. prawo do świadomej i nieprzymuszonej zgody na jakąkolwiek interwencję medyczną poprzez ratyfikowanie podpisanej przez Polskę 7 maja 1999 roku ?Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny?.

?Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie? chroni m. in. przed przymusem szczepień? – jej art. 5 mówi: ?Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę.?

21. Systemem sprawiedliwości opartym na prawie naturalnym i szacunku dla Wszystkich Istot.

OŚWIADCZAM, ŻE NIE BĘDĘ GŁOSOWAŁA/GŁOSOWAŁ NA POLITYKÓW, KTÓRZY NIE ZAPEWNIĄ ZACHOWANIA MOICH PODSTAWOWYCH PRAW GWARANTOWANYCH MI PRZEZ KONSTYTUCJĘ, DOTYCZĄCYCH MOJEGO ZDROWIA I WOLNOŚCI.

ZWIEŃCZENIE ? pieśń suwerenności

… Czas już na zmianę, więc zmieńmy to sami,

jesteśmy przecież dziewięćdziesięcioma dziewięcioma procentami!
Czas już na zmianę, więc zmieńmy to sami,
jesteśmy przecież dziewięćdziesięcioma dziewięcioma procentami!
Wszystko w naszych rękach, więc zmieńmy to sami,
jesteśmy dziewięćdziesięcioma dziewięcioma procentami!?

(fragment misterium: ?Hieros Gamos czyli Święte Gody?, autor: Wiktor Gołuszko)

Postrzegamy Kartę jako dokument otwarty – w trakcie ciągłego stawania się i doskonalenia.