POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI 'POLSKA WOLNA OD 5G’

www.stop5g.com.pl

www.stop5g.com.pl

W dniu 28 stycznia 2019 w Krakowie wymienione na LIŚCIE(*) podmioty i osoby prywatne powołały KOALICJĘ 'POLSKA WOLNA OD 5G’ – www.stop5g.com.pl

Uznając życie i zdrowie obywateli, zwłaszcza dzieci i młodzieży, za niezbędny warunek dobra Narodu, a zarazem dążąc do poprawy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w oparciu o nowoczesne technologie zgodne z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju oraz jednocześnie przeciwdziałając zanieczyszczeniom polami elektromagnetycznymi i e-uzależnieniom niniejszym powołujemy KOALICJĘ ?POLSKA WOLNA OD 5G?.

CELEM KOALICJI jest ochrona Polski przed wdrożeniem niezbadanej technologii nowej generacji 5G poprzez interweniowanie wśród władz i polityków, wydawanie oświadczeń, organizowanie imprez edukacyjno-informacyjnych oraz innych pokojowych działań. KOALICJA łączy ludzi o podobnych poglądach i działa ponad polityką i wszelkimi innymi podziałami. Popieramy wszystkie nowoczesne rozwiązania technologiczne, które szanują zdrowie i życie obywateli oraz bezpieczeństwo środowiskowe obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

STANOWISKO KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G”:

1. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego muszą podejmować działania zmierzające do:

– ograniczania emisji zanieczyszczenia sztucznymi polami elektromagnetycznymi;

– zmiany struktury użytkowania technologii cyfrowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu używania technologii cyfrowych;

– działania na rzecz ograniczania zjawiska e-uzależnienia;

– przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw zanieczyszczenia środowiska polami elektromagnetycznymi;

– wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych, fundacji, uczelni, instytucji badawczych i przedsiębiorców.
2.Technologia komunikacji piątej generacji (w skrócie: 5G), której bezpieczeństwo nie zostało udowodnione stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa oraz suwerenności Polski..
3. Jedynym skutecznym sposobem obrony przed zagrożeniami ze strony 5G jest wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania wszelkich technologii związanych z 5G na terenie Polski.
4. W tym celu konieczne jest podjęcie współpracy z innymi krajami.
5. Domagamy się, aby fundusze instytucji publicznych/państwowych przeznaczano na badania i rozwój alternatywnych technologii komunikacyjnych przyjaznych dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

§ 1

Program działania KOALICJI zostanie opracowany przez Komisję Sterującą. W programie Komisja Sterująca uwzględnia propozycje członków KOALICJI.

§ 2

Członkowie KS wybierani są podczas spotkań członków KOALICJI (z wyjątkiem punktu 3 paragraf 6) Członkowie KOALICJI mogą zgłaszać kandydatury własne lub innych członków. Warunkiem przyjęcia jest akceptacja większością głosów przez uczestników spotkania.

§ 3

Spotkania KOMISJI STERUJĄCEJ odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące.

Spotkania członków KOALICJI odbywają się co najmniej raz w roku.

§ 4

KOMISJA STERUJĄCA jest odpowiedzialna za przyjmowanie nowych członków do KOALICJI.

Członkami KOALICJI mogą być obywatele różnych państw.

Zapisując się do KOALICJI członek zobowiązuje się tym samym do aktywnego wspierania działań KS. Członkowie KOALICJI komunikują się z KS przez sekretarza/y KS.

§ 5

Każdy członek KOMISJI STERUJĄCEJ (KS) ma prawo w imieniu KOALICJI podejmować działania służące realizacji uchwalonego przez KS programu.

Każdy członek KOALICJI, nie będący członkiem KS, ma prawo w imieniu KOALICJI podejmować działania służące realizacji PROGRAMU uchwalonego przez KS pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tych działań z KS.

§ 6

KOMISJA STERUJĄCA (KS) podejmuje uchwały we wszystkich ważnych dla KOALICJI sprawach zwykłą większością głosów. W szczególności:

  • zatwierdza PROGRAM KOALICJI,
  • wybiera ze swego składu Sekretarza/y i określa jego/ich obowiązki,
  • decyduje o zmianach w składzie KS w czasie pomiędzy spotkaniami KOALICJI,
  • zwołuje posiedzenia KOALICJI co najmniej raz na rok.

§ 7

KOMISJA STERUJĄCA zobowiązana jest do:

  • sporządzania na posiedzenie KOALICJI sprawozdania z działań podjętych w ramach KOALICJI,
  • informowania członków KOALICJI o inicjatywach podejmowanych w ramach KOALICJI.

§ 8

Wszelkie zmiany w zapisie porozumienia mogą być dokonywane jedynie w drodze uchwały, przedstawionej do głosowania podczas spotkania członków KOALICJI, podejmowanej większością 2/3 głosów obecnych członków KOALICJI.

§ 9

Porozumienie zawiera 2 strony oraz:

– ZAŁĄCZNIK 1 z uchwałą podjętą przez inicjatorów KOALICJI

– LISTĘ organizacji i osób, które podpisały POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI 'POLSKA WOLNA OD 5G’.

§ 10

ZAŁĄCZNIK I LISTA(*) stanowią istotną część porozumienia.

(*) LISTA oznacza tutaj LISTĘ organizacji i osób, które podpisały POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI 'POLSKA WOLNA OD 5G’ w dniu 28.02.2019 roku w Krakowie Z

ZAŁĄCZNIK 1
UCHWAŁA NR 1

Podjęta w dniu 28 lutego 2019 roku w Krakowie
Inicjatorzy KOALICJI ?POLSKA WOLNA OD 5G? podjęli następującą uchwałę:

Pierwsze spotkanie członków KOALICJI ?POLSKA WOLNA OD 5G? odbędzie się w dniu 13 KWIETNIA 2019 ROKU w – MIEJSCE W TRAKCIE USTALANIA.

LISTĘ – POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G” w dniu 28.02.2019 roku w Krakowie PODPISAŁY 52 osoby/organizacje. Ze względu na ochronę danych/RODO/ możemy tylko podać, że LISTĘ podpisały 52 osoby/organizacje/instytucje.

UWAGA!
ZBIERAMY DALEJ PODPISY POD POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G”/CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY W RAMACH KOALICJI.
UWAGA! ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O PRZESŁANIE PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA na  adres: stop5g@protonmail.com

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G”

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „POROZUMIENIA W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI ?POLSKA WOLNA OD 5G?” http://renesans21.pl/wiadomosci/porozumienie-w-sprawie-utworzenia-koalicji-polska-wolna-od-5g/
Oświadczam, że zgadzam się:

  1. Z CELAMI KOALICJI ?POLSKA WOLNA OD 5G?
  2. ZE STANOWISKIEM KOALICJI ?POLSKA WOLNA OD 5G?
  3. NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH DLA REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁAŃ KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G?

Chcę zostać członkiem KOALICJI ?POLSKA WOLNA OD 5G?. Zobowiązuje się do aktywnego wspierania działań tej Koalicji.

IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCE POBYTU (nie musi być dokładny adres), TEL. E-MAIL