Polska krajem wolnym od GMO!

      Brak komentarzy do Polska krajem wolnym od GMO!

Żądamy:

a) ustawowego wycofania pasz z GMO; w 2019r. dopuszczenie do stosowania 25% ilości stosowanych w 2018r., by w 2020r. Polska była wolna od pasz GMO,
b) ustawowego zakazu sprzedaży materiału siewnego GMO oraz ustawowego zakazu upraw GMO,
c) stopniowego wycofywania z półek żywności z GMO – w pierwszym roku dopuszczenie do sprzedaży 70% ilości sprzedanych w 2018 r. , w drugim 40%, w trzecim zakaz sprzedaży,
d) oznakowania żywności zawierającej GMO.
e) zapisu w Konstytucji „Polska jest krajem wolnym od GMO”/”Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się uwalniania GMO do środowiska, a w szczególności zakazuje się uprawy GMO i obrotu materiałem siewnym GMO.”

Polska wolna od glifosatu i innych szkodliwych środków chemii rolnej!

1. Żądamy zakazu stosowania herbicydów na bazie glifosatu (zwłaszcza Roundupu), stopniowo w okresie 3 lat ? tj., w pierwszym roku dopuszczenie do sprzedaży 50% ilości sprzedanych w 2017 r. , w drugim 25%, w trzecim zakaz sprzedaży i stosowania tych herbicydów.
2. Domagamy się docelowo upowszechnienia – w miejsce szkodliwych środków chemii rolnej, szkodliwych dla zdrowia ludzi lub zwierząt, lub degradujących glebę, wodę lub bioróżnorodność – nawozów i środków ochrony roślin nieszkodliwych pod wspomnianym względami

Sprzedaż żywności przez rolników.

Domagamy się łatwego dostępu na co dzień do dobrej dla zdrowia jakości żywności, a w szczególności domagamy się:

1. Pilnego wprowadzenia w życie:

a) przepisów przywracających odwieczne prawo rolników do sprzedaży we wszystkich miejscach wytworzonej przez siebie żywności, a zwłaszcza przetwarzania żywności z surowców własnych przy zastosowaniu uproszczonych warunków higienicznych określonych w Załączniku II Rozdział III Rozporządzenia nr 852/2004,
b) jednoznacznych przepisów wykonawczych do ustaw regulujących sprzedaż w ramach RHD, bowiem proponowane rządowe poprawki dotyczące rolniczego handlu detalicznego nie rozwiązują fundamentalnego problemu, nie biorą pod uwagę sedna sprawy. Przepisy wykonawcze do tej ustawy, rozporządzenia, są dwuznaczne i niedookreślone do tego stopnia, że służby weterynaryjne i urzędnicy Sanepidu z dużą dozą swobody je interpretują. Skutkuje to w praktyce już teraz wycofywaniem się rolników z RHD. A samą ustawę czyni kolejnym bublem prawnym. Pytanie, czy Rządowi o to właśnie chodzi?
Przepisy wykonawcze winny zobowiązać organy kontroli do uwzględniania, przy kontroli warunków przetwarzania w kuchniach domowych/w gospodarstwie rolnika, jedynie tych określonych w Załączniku II rozdział III unijnego Rozporządzenia nr 852/2004 ? czyli tych uproszczonych (i żadnych innych…),
c) wprowadzenia obowiązku podawania w szkołach, przedszkolach, szpitalach i sanatoriach tylko lokalnej żywności ekologicznej lub z tradycyjnych gospodarstw.

W sprawie bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Domagamy się pilnego wprowadzenia w życie:
1. Programu rewitalizacji gleb polskich, a w szczególności odchodzenia od promowania rolnictwa przemysłowego, a w tym od syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin na rzecz nawozów i środków przyjaznych środowisku.
2. Programu wspierania, utrzymania i rozwoju najważniejszej dla przetrwania narodu warstwy społeczno-zawodowej, jaką stanowią rolnicy potrafiący wytwarzać żywność dobrą dla zdrowia metodami niedegradującymi gleby i bioróżnorodności.
3. Reorganizacji systemu kształcenia i doradztwa rolniczego w kierunku stosowania agrotechnik niedegradujących gleby, bioróżnorodności i zasobów wody, a w szczególności w kierunku/w obszarze rolnictwa ekologicznego jako głównego, a docelowo jedynego rodzaju rolnictwa.

W sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym w obszarze rolnictwa

Domagamy się
1. Wsparcia drobnych i średnich rolników i zadbania tym samym o dobre powietrze, poprzez otwarcie dotacji (90% kosztów) na zakup i montaż paneli do 10 kW w każdym gospodarstwie, które chce OZE oraz zmiany przepisów tak, aby energia z OZE była opłacalna.