DEKLARACJA BELWEDERSKA:

      Brak komentarzy do DEKLARACJA BELWEDERSKA:

DEKLARACJA BELWEDERSKA:
?Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności?

My, niżej podpisani, uważamy, że poważnym zagrożeniem dla Polaków i polskiej wsi są przemysłowe metody produkcji żywności, dlatego WZYWAMY Prezydenta i Rząd RP do uszanowania głosu większości swoich wyborców i natychmiastowego wprowadzenia w życie postulatów DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ: ?Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności?.

DEKLARACJA BELWEDERSKA: ?Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności?

Kierując się poszanowaniem dla pięknej tradycji chłopskich gospodarstw rodzinnych, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do zachowania bogactwa kulturowego i bioróżnorodności upraw na polskiej wsi, a także najlepszych produktów żywnościowych dostępnych w Europie;

uznając kluczową rolę małych i średnich gospodarstw rolnych w ochronie i utrzymaniu suwerenności żywieniowej niezbędnej dla podstawowego zaopatrzenia Narodu w żywność;

uznając, że jedyną drogą gwarantującą społeczeństwu optymalne zdrowie i dobry stan środowiska naturalnego są: rozpowszechnianie sposobu odżywiania opartego na lokalnej żywności wysokiej jakości oraz zachowanie krajobrazu wiejskiego cechującego się naturalną bioróżnorodnością;

domagamy się od Prezydenta i Rządu RP:

 • Natychmiastowej realizacji świadomej polityki, której celem będzie ochrona i promocja prawdziwych wartości polskiej wsi, służących jednocześnie polskiemu Narodowi, a obecnie bezpowrotnie niszczonych przez szybko postępujące procesy globalizacji i rozwoju przemysłowego rolnictwa.
 • Zniesienia ograniczeń dotyczących możliwości kupowania od miejscowych rolników pełnego asortymentu lokalnych produktów żywnościowych przez sklepy, szkoły, restauracje i inne instytucje.
 • Skutecznego rozwijania i wspierania strategii, której celem będzie zachowanie dużej liczby rolników, tradycyjnej mozaiki gospodarstw rodzinnych oraz rozwój silnych, lokalnych i regionalnych rynków zbytu, w tym natychmiastowego wdrażania wieloletniego programu ochrony i wspierania finansowego, merytorycznego i promocyjnego małych i średnich gospodarstw rodzinnych.
 • Wspierania eko-agroturystyki i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych oraz odnawialnych źródeł energii.
 • Podjęcia działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych na obszarach wiejskich.
 • Bezwarunkowego zakazu uprawy, sprzedaży i produkcji GMO, jak również skutecznego wdrożenia strategii produkcji polskich pasz bez GMO.
 • Ograniczania i wycofywania przemysłowych metod produkcji rolnej, jak również m.in. zapewnienia możliwości długoletniego dzierżawienia ziemi rolnej, będącej obecnie w rękach agencji rządowych, przez młodych, ambitnych rolników, którzy chcą produkować żywność metodami ekologicznymi i tradycyjnymi. Dziś zapewni to pracę im, w przyszłości ich dzieciom, a społeczeństwu żywność dobrą dla zdrowia.
 • Wprowadzenia do programów nauczania w szkołach i na uczelniach rolniczych zasad rolnictwa ekologicznego jako jednego z głównych kierunków, a nie tylko alternatywy dla przemysłowych metod produkcji żywności.

Wzywamy Prezydenta i Rząd RP do ochrony unikalnej geograficznej oraz historycznej siły Polski opartej na tradycyjnej polskiej wsi i stworzenia nowej wizji rolnictwa, aby odwrócić nadciągającą, globalną katastrofę zagrażającą życiu i zdrowiu ludzkości oraz bioróżnorodności.

Wzywamy Prezydenta i Rząd RP do zaprzestania promocji dotychczasowej polityki rolnej bazującej na wysoce schemizowanym , wielkoprzemysłowym rolnictwie, które setki tysięcy rolników może doprowadzić do bankructwa, gleby do martwicy, zaś kraj do katastrofy żywnościowej.

Domagamy się szybkiej odpowiedzi w sprawie realizacji powyższych postulatów.

PODPISALI:

Inicjatorzy i autorzy Deklaracji:

 1. Sir Julian Rose, rolnik i pisarz, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi ? ICPPC
 2. mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC
 3. dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec, doradca ICPPC
 4. mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/ZPM, gospodarstwo BIOEDEN, NSZZ Solidarność RI o/ZPM
 5. mgr inż. Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia Best Proeko-CIS
 6. mgr inż. Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT
 7. mgr Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
 8. dr Jarosław Sachajko, prezes Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz?15
 9. mgr Dorota Staszewska, lek. med., Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
 10. mgr inż. Jolata Dal, radna Gminy Komańcza, Gospodarstwo rodzinne Ohanadal

POZOSTAŁE podpisy: 762 instytucje / osoby (ze względu na ochronę danych/RODO/ możemy tylko podać, że Deklarację podpisały 762 instytucje /osoby).

DEKLARACJA BELWEDERSKA: ?Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności? została ogłoszona 13 czerwca 2017 roku podczas konferencji ?PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW? zorganizowanej przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi ? ICPPC, Stowarzyszenie Ekoland o/Zachodniopomorski, Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz?15, Stowarzyszenie Best Proeko-CIS, Fundację Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

JEJ PRZESŁANIE JEST NADAL AKTUALNE DZISIAJ!